Skip to main content
Category

Άρθρα

5 Σημεία προσοχής για το ΕΣΠΑ

By Άρθρα
 1. Πρέπει όλα τα τιμολόγια να έχουν εξοφληθεί αυστηρά μέχρι 31/12/2015.
 2. Πρέπει τα τιμολόγια να βρίσκονται σε απόλυτη αντιστοιχία με το εγκεκριμένο τεχνικό παράτημα, αλλιώς απαιτείται τροποποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.
 3. Πρέπει να γίνει πρόβλεψη για πρόσβαση ΑΜΕΑ στην επιχείρηση, είτε με «φυσικό», είτε με «ψηφιακό» τρόπο.
 4. Πρέπει να τοποθετηθεί η αναμνηστική πινακίδα του προγράμματος σε εμφανές σημείο της επιχείρησης.
 5. Πρέπει να υπάρχει άδεια λειτουργίας της επιχείρησης η οποία θα είναι σε ισχύ σε σχέση με τον εξοπλισμό που αποκτήθηκε με το πρόγραμμα.

Νέα Προγράμματα ΕΣΠΑ

By Άρθρα

Προδημοσιεύθηκαν τα τέσσερα (4) νέα Προγράμματα του ΕΣΠΑ σε ανοικτή διαβούλευση τα οποία παρουσιάστηκαν σε προηγούμενη δημοσίευση.

Η διαβούλευση θα είναι ανοικτή για έναν μήνα μετά την ημερομηνία προδημοσίευσης (δηλαδή μέχρι 12 Νοεμβρίου).

Με την οριστική προκήρυξη του κάθε προγράμματος, η πρόσκληση θα περιέχει τους τελικούς όρους, τις προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά.

Η περίοδος υποβολής των προτάσεων θα ξεκινήσει με την δημοσίευση της πρόσκλησης και θα διαρκέσει δύο (2) μήνες, άρα θα υπάρχει αρκετός χρόνος για την καλύτερη προετοιμασία των ενδιαφερομένων.

H εταιρία μας αναλαμβάνει την σύνταξη του φακέλου της επενδυτικής πρότασης καθώς και την παρακολούθηση υλοποίησης του έργου εφόσον εγκριθεί η πρόταση.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

Κατανομή δαπανών κεντρικών θερμάνσεων

By Άρθρα

14 Διευκρινίσεις και απαντήσεις σε συνήθη ζητήματα κατανομής των εξόδων

 1. Πέρα από τους ανωτέρω γενικούς κανόνες, η νομοθεσία κάνει πρόβλεψη και για ορισμένες, συχνά απαντώμενες, ιδιαίτερες περιπτώσεις εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης:
 2. Παρόλα αυτά, για λόγους βασικά οικονομίας, στη μεγάλη πλειοψηφία των εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης η μέτρηση της κατανάλωσης γίνεται με ωρομετρητές. Οι ωρομετρητές καταγράφουν απλά τη χρονική περίοδο για την οποία μία ιδιοκτησία καταναλώνει θερμική ενέργεια, ανεξάρτητα από την ποσότητα της ενέργειας αυτής. Δε λαμβάνεται έτσι υπόψη αν σε μια ιδιοκτησία λειτουργεί ένα ή δέκα θερμαντικά σώματα, αν η ρύθμιση του εσωτερικού θερμοστάτη είναι διαφορετική στις διάφορες ιδιοκτησίες, αν οι εξωτερικές συνθήκες που επικρατούν στη διάρκεια χρήσης είναι διαφορετικές και συνεπώς χρεώνει την ιδιοκτησία άσχετα με την πραγματική ενέργεια που έχει καταναλωθεί. Παρόλα αυτά, όπου σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις έχουν ήδη τοποθετηθεί ωρομετρητές η χρήση τους είναι ακόμη αποδεκτή.
 3. Αναφορικά με τον τρόπο μέτρησης της κατανάλωσης σε ιδιοκτησίες με αυτόνομη λειτουργία, το δικαιότερο σύστημα και, σύμφωνα με το ΤΕΕ, ο μόνος αποδεκτός τρόπος κατανομής των δαπανών θέρμανσης στα νέα κτίρια, είναι οι θερμιδομετρητές, οι οποίοι ουσιαστικά μετρούν ακριβώς την ενέργεια που καταναλώνει κάθε ιδιοκτησία (χρησιμοποιώντας τον όγκο και τη διαφορά θερμοκρασίας εισόδου – εξόδου του νερού θέρμανσης που πέρασε από μία ιδιοκτησία). Οι θερμιδομετρητές μπορεί να τοποθετηθούν κεντρικά στο συλλέκτη της ιδιοκτησίας ή και σε κάθε θερμαντικό σώμα χωριστά – κυρίως σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις όπου η δυνατότητα επεμβάσεων στις κεντρικές σωληνώσεις είναι περιορισμένη.
 4. Το δεύτερο τμήμα του ποσοστού δαπανών λειτουργίας είναι το μεταβλητό κόστος, ποσοστό ανάλογο της χρήσης του συστήματος θέρμανσης (των θερμίδων ή των ωρών κατανάλωσης), λαμβάνοντας υπόψη και τις ολικές θερμικές απώλειες κάθε ιδιοκτησίας, το μέγεθος των ανοιγμάτων προς των εξωτερικό χώρο και τον όγκο κάθε ιδιοκτησίας.
 5. Το ποσοστό που αντιστοιχεί σε κάθε ιδιοκτησία για τις δαπάνες λειτουργίας αποτελείται ουσιαστικά από δύο μέρη: ένα ποσοστό το οποίο θεωρείται σταθερό («πάγιο»), είναι ανεξάρτητο των ωρών χρήσης της εγκατάστασης, υπολογίζεται με βάση τα θερμικά χαρακτηριστικά και το εμβαδό της κάθε ιδιοκτησίας και πρέπει να καταβληθεί ακόμη και στην περίπτωση που η ιδιοκτησία δεν έχει χρησιμοποιήσει καθόλου το σύστημα θέρμανσης.
  Με τον τρόπο αυτό ποσοτικοποιείται το «θερμικό κέρδος» της κάθε ιδιοκτησίας από τα θερμαινόμενα γειτονικά του και τη διέλευση κεντρικού δικτύου σωληνώσεων από αυτή.
  Πιο συγκεκριμένα, διαμερίσματα ακραίων ορόφων, τα μικρά διαμερίσματα, διαμερίσματα με μεγάλο λόγο εξωτερικής προς συνολική παράπλευρη επιφάνεια και διαμερίσματα από τα οποία δεν διέρχονται σωληνώσεις κεντρικής θέρμανσης επωφελούνται λιγότερο από τα γειτονικά κατά τα διαστήματα που δεν χρησιμοποιούν την κεντρική θέρμανση, σε σχέση με ένα διαμέρισμα ενδιάμεσου ορόφου, με μικρή παράπλευρη επιφάνεια και μεγαλυτέρου εμβαδού.                                                                                                                           κεφαλή θεμαντικού σώματος
 6. Αναφορικά με τις έκτακτες δαπάνες το ποσοστό κάθε ιδιοκτησίας είναι σταθερό, ανεξάρτητο από το μέγεθος της συνολικής δαπάνης, και υπολογίζεται με βάση τις θερμικές απώλειες, τον όγκο και το μέγεθος των εξωτερικών ανοιγμάτων κάθε ιδιοκτησίας.
  Για τις δαπάνες λειτουργίας, οι υπολογισμοί διαφοροποιούνται ανάλογα με την ύπαρξη ή όχι αυτονομίας και ανάλογα με το είδος των μετρητών κατανάλωσης στις ιδιοκτησίες (συνηθέστερα θερμιδομετρητές ή ωρομετρητές).
 7. Υπόχρεοι των δαπανών είναι οι ένοικοι της ιδιοκτησίας για τις δαπάνες λειτουργίας και ο ιδιοκτήτης για τις έκτακτες δαπάνες. Ο καταμερισμός των δαπανών βασίζεται στα υπολογιζόμενα από τη μελέτη αντίστοιχα ποσοστά κάθε ιδιοκτησίας – πεδiο x έκτακτη δαπάνη x λειτουργική δαπάνη για την εκάστοτε ιδιοκτησία i.
 8. Στα κτίρια με οικοδομική άδεια μετά το 1985, η μελέτη αυτή υποχρεωτικά συνυποβάλλεται στην αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία για την έκδοση της άδειας, επομένως αποτελεί και αναπόσπαστο μέρος αυτής και θα πρέπει να είναι διαθέσιμη, οποτεδήποτε κάποιος από τους ενοίκους ή ιδιοκτήτες τη ζητήσει.
  Η μελέτη κατανομής δαπανών βασίζεται στην αντίστοιχη τεχνική οδηγία του ΤΕΕ (7/11/85 Π.Δ. – ΦΕΚ 63/ Τεύχος Δ’) και προβλέπει δύο ειδών δαπάνες: δαπάνες λειτουργίας (καύσιμο και προληπτική συντήρηση της εγκατάστασης) και έκτακτες δαπάνες (αντικαταστάσεις θερμαντικών σωμάτων, άλλες αντικαταστάσεις, βελτιώσεις, εκσυγχρονισμός και αποκατάσταση ζημιών κ.ά.).
 9. Σε όλες τις περιπτώσεις κτιρίων με περισσότερες από μια ιδιοκτησίες, που μοιράζονται την ίδια πηγή θέρμανσης χώρων, πρέπει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία να εκπονείται από μηχανολόγο μηχανικό η μελέτη κατανομής δαπανών κεντρικής θέρμανσης.
 10. Εγκαταστάσεις όπου από το Σύστημα Θέρμανσης τροφοδοτούνται και Θερμαντήρες Ζεστού Νερού Χρήσης (Βοilers). Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει με τον κατάλληλο εξοπλισμό μέτρησης στις κατάλληλες θέσεις να υπολογίζεται η δαπάνη για την παρασκευή του ζεστού νερού χρήσης και να διαχωρίζεται από τη δαπάνη θέρμανσης χώρων, η οποία στη συνέχεια θα επιμερίζεται όπως στις συνήθεις εγκαταστάσεις. Το κόστος παρασκευής του ζεστού νερού χρήσης θα πρέπει να βαρύνει κάθε χρήστη αναλογικά με τη θερμότητα που κατανάλωσε για αυτό, χωρίς όμως να υπάρχει «πάγιο» κόστος όπως για τη δαπάνη θέρμανσης χώρων.
 11. Αυθαίρετη επαύξηση της θερμαντικής επιφάνειας των Θερμαντικών Σωμάτων. Στην περίπτωση που σε μια ιδιοκτησία έχουν εγκατασταθεί θερμαντικά σώματα μεγαλύτερα από αυτά που υποδεικνύει η αντίστοιχη μελέτη θέρμανσης, η νομοθεσία προβλέπει ιδιαίτερο υπολογισμό στην περίπτωση ύπαρξης ωρομετρητών, μέχρι ο υπεύθυνος ιδιοκτήτης να επαναφέρει τα σώματα της εγκατάστασής του στα αρχικά μεγέθη. Στην περίπτωση ύπαρξης θερμιδομετρητών δεν γίνονται αλλαγές στον υπολογισμό καθώς η αυξημένη θερμική κατανάλωση των προσαυξημένων θερμαντικών σωμάτων μετράται ήδη από τους θερμιδομετρητές.
 12. Αρχιτεκτονικές Αλλαγές. Στην περίπτωση αρχιτεκτονικής αλλαγής στο κέλυφος μιας ιδιοκτησίας ή σε μεταβολή του μεγέθους της οι διάφοροι συντελεστές υπολογισμού της κατανομής αλλάζουν και ο ιδιοκτήτης που προέβη στις αλλαγές πρέπει να προχωρήσει με δικά του έξοδα στην επανασύνταξη της μελέτης Κατανομής Δαπανών Κεντρικής Θέρμανσης.
 13. Υπάρχει η δυνατότητα μόνιμης αποσύνδεσης από το δίκτυο της κεντρικής θέρμανσης του κτιρίου μιας ιδιοκτησίας μόνο εφόσον προβλέπεται από τον κανονισμό του κτιρίου ή αν πρόκειται να θερμανθεί με φυσικό αέριο, το οποίο όμως το επιτρέπει η απόλυτη πλειοψηφία (501 χιλιοστά) της πολυκατοικίας. Στην περίπτωση αυτή η ιδιοκτησία αυτή απαλλάσσεται τόσο από τις δαπάνες λειτουργίας όσο και από τις έκτακτες δαπάνες θέρμανσης αλλά τα ποσοστά των υπολοίπων ιδιοκτησιών πρέπει να αναμορφωθούν με βάση συγκεκριμένο τύπο που προβλέπεται από τον κανονισμό.Στην περίπτωση αυτή οι ιδιοκτήτες που αποσυνδέονται είναι υποχρεωμένοι με δικά τους έξοδα να μονώσουν τους σωλήνες της κεντρικής θέρμανσης που διέρχονται από την ιδιοκτησία τους, ενώ οι τυχόν έκτακτες δαπάνες που προκύπτουν από την αποσύνδεση κατανέμονται σε όλες τις ιδιοκτησίες ανάλογα με τα ποσοστά που ίσχυαν πριν από την αποσύνδεση.
 14. Τέλος, οποιαδήποτε απόφαση για τροποποίηση ή αντικατάσταση των υφισταμένων εγκαταστάσεων θέρμανσης και του εξοπλισμού της, πρέπει να επιτραπεί από την απόλυτη πλειοψηφία (501 χιλιοστά) της πολυκατοικίας.

ΔΕΗ: Τα οφέλη του νυχτερινού τιμολογίου

By Άρθρα

Σε μια εποχή που οι ανάγκες κατανάλωσης ενέργειας γίνονται ολοένα και περισσότερες για την οικογένεια, αλλά και τους καταναλωτές η πιο αποτελεσματική και οικονομική διαχείρισή της γίνεται πιο επιτακτική σε καθημερινή βάση. Για αυτό το λόγο, η ΔΕΗ εδώ και χρόνια προσφέρει το οικιακό νυχτερινό τιμολόγιο, η χρήση του οποίου στη σημερινή εποχή είναι πολύ πιο σημαντική από ποτέ λόγω της μεγάλης μείωσης των εισοδημάτων του μέσου νοικοκυριού.

Το μόνο που χρειάζεται ένα νοικοκυριό είναι να προγραμματίσει τη χρήση ενεργοβόρων οικιακών ηλεκτρικών συσκευών του σε ώρες κατά τις οποίες ισχύει το μειωμένο νυχτερινό τιμολόγιο.

Το νυχτερινό τιμολόγιο ισχύει:

* από την 1η Νοεμβρίου έως και την 30η Απριλίου, από τις 02:00 έως τις 08:00 και από τις 15:30 έως τις 17:30, ενώ

* από την 1η Μαΐου έως και 31η Οκτωβρίου, το νυχτερινό τιμολόγιο ισχύει από τις 23:00 έως τις 07:00.

Οι οικιακοί πελάτες που έχουν επιλέξει το νυχτερινό τιμολόγιο, κατά τη διάρκεια της νύχτας (ώρες μειωμένης χρέωσης) χρεώνονται για την ενέργεια που καταναλώνουν με τιμή χαμηλότερη από αυτήν της ημέρας και επιβαρύνονται μόνο με €4 επιπλέον πάγιο το τετράμηνο.

Το τιμολόγιο αυτό συμφέρει για τα νοικοκυριά, όταν:

* χρησιμοποιούνται οι ηλεκτρικές συσκευές που καταναλώνουν πολύ ρεύμα κατά τη διάρκεια της νύχτας (ώρες μειωμένης χρέωσης),

* σε κάθε περίπτωση εάν η συνολική κατανάλωση, ημέρας και νύχτας, είναι πάνω από 800 kWh (κιλοβατώρες) το τετράμηνο και εφόσον η κατανάλωσης της νύχτας είναι τουλάχιστον 150 kWh

Το μεγαλύτερο οικονομικό όφελος από το οικιακό τιμολόγιο με χρονοχρέωση επιτυγχάνεται αν προγραμματιστούν, για παράδειγμα, με χρονοδιακόπτη, ορισμένες ενεργοβόρες ηλεκτρικές συσκευές, όπως πλυντήριο ρούχων, πλυντήριο πιάτων, θερμοσίφωνα και θερμοσυσσωρευτές να λειτουργούν στις ώρες μειωμένης χρέωσης και όταν χρησιμοποιούνται η ηλεκτρική κουζίνα, το ηλεκτρικό σίδερο και τα κλιματιστικά κυρίως κατά τις ώρες μειωμένης χρέωσης.

Όφελος υπάρχει επίσης και από τις ηλεκτρικές συσκευές που λειτουργούν όλο το 24ώρο (π.χ. το ψυγείο, καταψύκτης, ηλεκτρονικές συσκευές σε αναμονή) γιατί το 1/3 της ενέργειας που καταναλώνουν θα χρεώνεται με τη μειωμένη τιμή του νυχτερινού.

Επίσης οι καταναλώσεις των λαμπτήρων φωτισμού ασφαλείας, κατά τη διάρκεια της νύχτας, θα χρεώνονται με τις χαμηλές τιμές.

Πέραν αυτών θα πρέπει να υπογραμμισθεί ότι, η στροφή προς το νυχτερινό τιμολόγιο μπορεί να συνδυασθεί με τις ανάγκες του νοικοκυριού για θέρμανση (κατά τις νυχτερινές ώρες) από άλλες πηγές και το κόστος που συνεπάγεται αυτή (πχ χρήση πετρελαίου θέρμανσης) έναντι του κόστους που εξασφαλίζεται από (νυχτερινή) ηλεκτρική ενέργεια.

Για όσους επιθυμούν να έχουν το Οικιακό Τιμολόγιο με Χρονοχρέωση θα πρέπει πριν απ’ όλα να ενημερωθούν σχετικά με τις πραγματικές καταναλώσεις τους ανά τετράμηνο, να προγραμματίσουν τους χρόνους που πραγματοποιούν τη χρήση του μειωμένου τιμολογίου, να ενημερωθούν για τους χρόνους που θα ισχύει το νυχτερινό τιμολόγιο, να κάνουν συγκρίσεις του κόστους τιμολόγησης ηλεκτρικού ρεύματος ανάλογα με την κατανάλωση και του κόστους του νυκτερινού κλπ.

Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι ενημερωθούν σχετικά και αποφασίσουν να προχωρήσουν στην αξιοποίηση της δυνατότητας που τους παρέχει η ΔΕΗ, τότε θα πρέπει να προχωρήσουν στις επόμενες ενέργειες. Έτσι, θα πρέπει να τοποθετηθεί, εάν δεν υπάρχει ήδη, από ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη ο αγωγός πρόσθετης εξυπηρέτησης μεταξύ του μετρητή και του γενικού πίνακα της ηλεκτρικής εγκατάστασης. Για να γίνει μια τέτοια εργασία είναι αυτονόητο ότι, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη, εφόσον ο χρήστης είναι ενοικιαστής.

Για την τοποθέτηση, όσοι ενδιαφέρονται θα πρέπει να επισκεφτούν το αρμόδιο γραφείο εξυπηρέτησης για Υπηρεσίες Δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ, έχοντας μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα και αποδεικτικό του ΑΦΜ, ώστε να εξασφαλισθούν οι εξής βασικές προϋποθέσεις:

* Η υποβολή σχετικής αίτησης και νέα Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου (ΥΔΕ), στην οποία θα αναφέρεται ο αγωγός πρόσθετης εξυπηρέτησης.

* Η καταβολή 34€ πλέον ΦΠΑ, που αποτελεί τη συμμετοχή στις δαπάνες στις οποίες υποβάλλεται το Δίκτυο.

Εφόσον γίνουν όλες οι ανωτέρω ενέργειες, τότε και μόνο ο υποψήφιος δικαιούχος θα πρέπει να επισκεφτεί οποιοδήποτε Κατάστημά της ΔΕΗ, έχοντας μαζί του αστυνομική ταυτότητα και αποδεικτικό του ΑΦΜ, ώστε να υπογραφεί νέο συμβόλαιο στο όνομά του.

Είναι προφανές ότι, το νυχτερινό τιμολόγιο της ΔΕΗ αποτελεί μια «καλή λύση» για τη μείωση των δαπανών κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος που θα πρέπει να εξετάσουν τα νοικοκυριά, ιδιαίτερα σε μια περίοδο παρατεταμένων οικονομικών δυσκολιών.

Πηγή: http://www.b2green.gr/

Τι είναι το Αυτόνομο Συστήμα;

By Άρθρα

Το αυτόνομο σύστημα παρέχει ρεύμα σε μια οικία ή σε οποιονδήποτε άλλο χώρο (π.χ. το εξοχικό, το σκάφος κ.α.) χρησιμοποιώντας ενέργεια από τον ήλιο, ή αιολική, χωρίς εξάρτηση από το δίκτυο της ΔΕΗ.  Άρα δεν υπάρχουν λογαριασμοί, πάγια, κόστος μεταφοράς γραμμής (“ρολόι”) κ.λ.π., μόνο “δωρεάν” ενέργεια από τον ήλιο και τον αέρα.

Το αυτόνομο σύστημα μοιάζει στη βασική δομή του με το εφεδρικό σύστημα back up απλά είναι εγκατεστημένο σε μόνιμες βάσεις και είναι φυσικά μεγαλύτερου μεγέθους. Με το αυτόνομο σύστημα μπορούμε να καλύψουμε τις απόλυτα απαραίτητες ανάγκες της ηλεκτρικής ενέργειας του χώρου που το τοποθετούμε και δεν μπορούν να καλυφτούν από άλλη μορφή ενέργειας. Η συντήρηση που απαιτεί ένα αυτόνομο σύστημα είναι μηδαμινή και αφορά κυρίως έναν περιοδικό (λίγες φορές τον χρόνο) καθαρισμό (ξεσκόνισμα) των επιφανειών των ηλιακών συλλεκτών και τον έλεγχο των συσσωρευτών (μπαταρίες).
Ρωτήστε μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αυτόνομα συστήματα και τι ταιριάζει στην δική σας περίπτωση και με την βοήθεια της Aέναος Ενεργειακά Συστήματα θα καλύψουμε τις ανάγκες σας.

2

7 Βήματα για ένα πιο υγιές σπίτι

By Άρθρα
 1. Για την αποφυγή της μούχλας και των μυκήτων στους τοίχους, ο αερισμός του χώρου σε συνδυασμό με την θέρμανση θα αποτρέψουν την εσωτερική συμπύκνωση των υδρατμών η οποία είναι υπεύθυνη συνήθως γι αυτό το φαινόμενο.
 2. Η θερμομόνωση έχει μικρό κατασκευαστικό κόστος, σε σχέση με την εξοικονόμηση ενέργειας που προκύπτει(η απόσβεση της επένδυσης με τις συνεχείς αυξήσεις των τιμών του ρεύματος και του πετρελαίου έχει μειωθεί δραματικά) και βοηθάει στην δημιουργία καλύτερου εσωτερικού περιβάλλοντος για τους κατοίκους του σπιτιού.
 3. Τα διπλά τζάμια με ενδιάμεσο στρώμα αέρα στα παράθυρα, έχουν θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες.
 4. Ο αερισμός είναι απαραίτητος γιατί βοηθάει και στην υγεία των ανθρώπων που βρίσκονται μέσα στον χώρο (αποφυγή πονοκεφάλων, αισθήματος ναυτίας, αλλεργικών προβλημάτων).
 5. Όταν έχουμε πλαίσια αλουμινίου θα πρέπει να φροντίζουμε εμείς για τον αερισμό των χώρων, με ορθάνοιχτα παράθυρα τα οποία βρίσκονται σε απέναντι πλευρές του σπιτιού, για 15 λεπτά και όχι μισάνοιχτα για ώρες.
 6. Υπάρχουν φυτά εσωτερικών χώρων τα οποία μειώνουν τις συγκεντρώσεις καρκινογόνων ρύπων. Ψάξτε το!
 7. Τα δέντρα επιτυγχάνουν εξαιρετικό φυσικό δροσισμό το καλοκαίρι. Καλό είναι να φυτέψετε φυλλοβόλα δέντρα σε μικρή απόσταση από το κτίριο στη νότια και στην ανατολική πλευρά για ηλιοπροστασία και αειθαλή και κωνοφόρα στην βόρεια για ανεμοπροστασία.

5 Γρήγοροι τρόποι για μείωση των δαπανών θέρμανσης

By Άρθρα

Τώρα που ακρίβυνε το πετρέλαιο, παρατηρείται έντονα το φαινόμενο δημιουργίας διενέξεων στις πολυκατοικίες και πολλοί στρέφονται σε νέους τρόπους θέρμανσης, ενώ μπορεί να λυθεί το πρόβλημα πιο εύκολα και οικονομικά.
Υπάρχουν διάφορες λύσεις στις οποίες μπορεί να προβεί κάποιος πριν αλλάξει σύστημα θέρμανσης.

 1. Καταρχήν, πρέπει να γίνει μία νέα μελέτη κατανομής δαπανών θέρμανσης μιας και στις περισσότερες περιπτώσεις οι μελέτες είναι απαρχαιωμένες και όχι ακριβείς και κάποια διαμερίσματα αδικούνται. Η ωρομέτρηση σαν μέθοδος έχει εγκαταλειφθεί ως άδικη και έχει αντικατασταθεί από την θερμιδομέτρηση. Ζητήστε την συμβουλή ενός μηχανολόγου για να σας κατατοπίσει αξιόπιστα.
 2. Έπειτα, επειδή πλέον πολλά διαμερίσματα δεν χρησιμοποιούν το πετρέλαιο για θέρμανση και το να ανάβει ένας μεγάλος λέβητας για να θερμάνει ένα διαμέρισμα για παράδειγμα, είναι εντελώς αντι-οικονομικό, θα μπορούσε να γίνει μία νέα μελέτη θέρμανσης από μηχανολόγο και να τοποθετηθεί ένας νέος μικρότερος λέβητας συμπύκνωσης με βάση τις αποδόσεις των σωμάτων καλοριφέρ, ο οποίος θα εξοικονομεί μεγάλη ποσότητα ενέργειας-χρημάτων.
 3. Στην περίπτωση που συνεχίζουν να θέλουν όλοι τα καλοριφέρ, αλλά δεν υπάρχει σταθερή λειτουργία του συστήματος, μπορούν να τοποθετηθούν 2 νέοι μικρότεροι λέβητες και να λειτουργεί είτε ο ένας, είτε και οι 2 ταυτόχρονα, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες λειτουργίας.
 4. Επίσης η αντικατάσταση του κυκλοφορητή με έναν νέο, inverter, θα συμβάλει πολύ στην μεγιστοποίηση της απόδοσης του νέου συστήματος.
 5. Άλλες λύσεις όπως η τοποθέτηση μικρότερων μπεκ και η διαφορετική ρύθμιση της θερμοκρασίας προσαγωγής του νερού από τον λέβητα προς τα θερμαντικά σώματα, μπορεί να εξοικονομήσουν αρκετά χρήματα.

Υπεύθυνος για αυτές θα είναι ο μηχανολόγος που θα αναλάβει την μελέτη.

Το κόστος αλλαγής θα επιμεριστεί στα διαμερίσματα και μπορεί να γίνει πολύ γρήγορα η απόσβεση του.
Φυσικά ανάλογες αλλαγές μπορούν να γίνουν και σε μονοκατοικίες με στόχο την πιο αποδοτική λειτουργία του συστήματος και την μείωση των δαπανών για την θέρμανση.

Τα νέα τιμολόγια της ΔΕΗ 01/01/2013

By Άρθρα

Μετά από γνωμοδότηση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας και σχετική απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, διαμορφώθηκαν τα νέα τιμολόγια χαμηλής τάσης της ΔΕΗ, που ισχύουν από 1ης Ιανουαρίου 2013 για την πρώτη φάση της εφαρμογής των κοστοβαρών τιμολογίων.
Με βάση τα τιμολόγια αυτά η μεσοσταθμική αύξηση των τιμολογίων στη χαμηλή τάση ανήλθε στο 3%.
Θα βρείτε συνημμένα ενδεικτικά παραδείγματα ανά κατηγορία καταναλωτών της ΔΕΗ
ΝΕΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ: Δικαιούχοι και Προϋποθέσεις
Βασικές Προϋποθέσεις
Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο εφαρμόζεται στο σύνολο της τετραμηνιαίας κατανάλωσης, εφόσον:
1. Η κατανάλωση αφορά σε κάλυψη αναγκών της κύριας κατοικίας του δικαιούχου
2. Η παροχή ρεύματος είναι στο όνομα του δικαιούχου ή του/της συζύγου
3. Η κατανάλωση είναι μεγαλύτερη ή ίση με 200 kWh ανά τετράμηνο
4. Η μέση τετραμηνιαία κατανάλωση σε ετήσια βάση δεν υπερβαίνει τα όρια κατανάλωσης που ορίζονται για κάθε κατηγορία δικαιούχου (1.500 kWh ή 1.700 kWh). Στα όρια κατανάλωσης δεν λαμβάνονται υπόψη οι καταναλώσεις του νυχτερινού τιμολογίου.
Με το νέο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ Ι&ΙΙ) παρέχεται έκπτωση της τάξεως του 42% έναντι του οικιακού τιμολογίου της ΔΕΗ που ισχύει από 01.01.13, η οποία πλέον θα αφορά το σύνολο της κατανάλωσης του δικαιούχου. Δικαιούχοι Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (Κ.Ο.Τ) Ι:
Άτομα με Χαμηλό Εισόδημα: Άτομα που έχουν ετήσιο συνολικό εισόδημα μικρότερο από το ποσό των 12.000€, το οποίο προσαυξάνεται κατά 3.000€ ανά τέκνο για τα πρώτα 2 τέκνα και με τετραμηνιαία κατανάλωση ημέρας 200 kWh – 1.500 kWh.
Τρίτεκνοι: Άτομα με τρία τέκνα και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από το ποσό των 23.500€ και με τετραμηνιαία κατανάλωση ημέρας 200 kWh – 1.700 kWh
Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (Κ.Ο.Τ.) ΙΙ:
Άνεργοι: Άτομα που είναι άνεργοι για συνεχές χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 6 μηνών, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από το ποσό των 12.000€, το οποίο προσαυξάνεται κατά 3.000€ ανά τέκνο για τα πρώτα 2 τέκνα και με τετραμηνιαία κατανάλωση ημέρας 200 kWh – 1.500 kWh. Στο εισόδημα δεν λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες για την περίοδο που προηγήθηκε της περιόδου ανεργίας
Άτομα με αναπηρία: Άτομα με αναπηρία 67% και άνω ή άτομα που τα βαρύνουν προστατευόμενα μέλη με αναπηρία 67% και άνω, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από το ποσό των 23.500€ και με τετραμηνιαία κατανάλωση ημέρας 200 kWh – 1.700 kWh.
Άτομα που χρήζουν ενεργοβόρας μηχανικής υποστήριξης: Άτομα, των οποίων η ζωή εξαρτάται από τη χρήση ενεργοβόρων ιατρικών συσκευών ή άτομα που τα βαρύνουν προστατευόμενα μέλη, των οποίων η ζωή εξαρτάται από τη χρήση ενεργοβόρων ιατρικών συσκευών και με οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από το ποσό των 30.000€ με τετραμηνιαία κατανάλωση έως και 2.000kWh. Σε περίπτωση υπέρβασης του προηγούμενου ορίου, χωρίς να απεντάσσονται από το ΚΟΤ, το υπόλοιπο της τετραμηνιαίας κατανάλωσης πέραν των 2.000kWh δεν θα επιδοτείται μέσω ΚΟΤ.
Απαραίτητα στοιχεία για την υποβολή αίτησης του δικαιούχου ΚΟΤ – Απλή διαδικασία
Η διαδικασία παραμένει απλή και γρήγορη. Για τους πελάτες που θέλουν να υποβάλλουν αίτηση απαιτούνται μόνο:
1. Τα στοιχεία της παροχής τους (Κωδικό Ηλεκτρονικής Πληρωμής και Αύξοντα Αριθμό λογαριασμού)
2. Τα στοιχεία της αστυνομικής τους ταυτότητας και το ΑΦΜ τους (και του/της συζύγου εφόσον είναι έγγαμοι)
• Στην περίπτωση των ατόμων που χρήζουν ενεργοβόρας μηχανικής υποστήριξης και μόνο χρειάζεται επιπλέον βεβαίωση χρήσης ενεργοβόρας συσκευής απαραίτητης για τη ζωή του ασθενούς από κρατικό ασφαλιστικό φορέα, στον οποίο υπάγεται ο δικαιούχος. Στην περίπτωση που κάποιος είναι ανασφάλιστος χρειάζεται αντίστοιχη βεβαίωση από κρατικό νοσοκομείο.

Πηγή:
www.ypeka.gr

ΤΑ ΝΕΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΔΕΗ 1/1/2013

Επίδομα θέρμανσης

By Άρθρα

Το επίδομα χορηγείται για αγορές πετρελαίου θέρμανσης από 15 Οκτωβρίου 2012 μέχρι 30 Απριλίου 2013 μετά από σχετική αίτηση που μπορεί να γίνει μέχρι 30 Μαΐου 2013.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων για να ενταχθούν στο Μητρώο Δικαιούχων του επιδόματος θέρμανσης. Όσοι δεν έχουν κωδικούς για το TΑXISnet, κατά την είσοδό τους στην ηλεκτρονική αίτηση δηλώνουν τον ΑΦΜ και έναν αριθμό ειδοποίησης εκκαθαριστικού σημειώματος μιας εκ των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος της τελευταίας πενταετίας.

Εντός 20 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης στο Taxis θα καταβάλλεται το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης (0,28 ευρώ/λίτρο) στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.

Συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις για χορήγηση επιδόματος κατανάλωσης πετρελαίου θέρμανσης