Skip to main content
Tag

Μηχανολόγος

Κατανομή δαπανών κεντρικών θερμάνσεων

By Άρθρα

14 Διευκρινίσεις και απαντήσεις σε συνήθη ζητήματα κατανομής των εξόδων

 1. Πέρα από τους ανωτέρω γενικούς κανόνες, η νομοθεσία κάνει πρόβλεψη και για ορισμένες, συχνά απαντώμενες, ιδιαίτερες περιπτώσεις εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης:
 2. Παρόλα αυτά, για λόγους βασικά οικονομίας, στη μεγάλη πλειοψηφία των εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης η μέτρηση της κατανάλωσης γίνεται με ωρομετρητές. Οι ωρομετρητές καταγράφουν απλά τη χρονική περίοδο για την οποία μία ιδιοκτησία καταναλώνει θερμική ενέργεια, ανεξάρτητα από την ποσότητα της ενέργειας αυτής. Δε λαμβάνεται έτσι υπόψη αν σε μια ιδιοκτησία λειτουργεί ένα ή δέκα θερμαντικά σώματα, αν η ρύθμιση του εσωτερικού θερμοστάτη είναι διαφορετική στις διάφορες ιδιοκτησίες, αν οι εξωτερικές συνθήκες που επικρατούν στη διάρκεια χρήσης είναι διαφορετικές και συνεπώς χρεώνει την ιδιοκτησία άσχετα με την πραγματική ενέργεια που έχει καταναλωθεί. Παρόλα αυτά, όπου σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις έχουν ήδη τοποθετηθεί ωρομετρητές η χρήση τους είναι ακόμη αποδεκτή.
 3. Αναφορικά με τον τρόπο μέτρησης της κατανάλωσης σε ιδιοκτησίες με αυτόνομη λειτουργία, το δικαιότερο σύστημα και, σύμφωνα με το ΤΕΕ, ο μόνος αποδεκτός τρόπος κατανομής των δαπανών θέρμανσης στα νέα κτίρια, είναι οι θερμιδομετρητές, οι οποίοι ουσιαστικά μετρούν ακριβώς την ενέργεια που καταναλώνει κάθε ιδιοκτησία (χρησιμοποιώντας τον όγκο και τη διαφορά θερμοκρασίας εισόδου – εξόδου του νερού θέρμανσης που πέρασε από μία ιδιοκτησία). Οι θερμιδομετρητές μπορεί να τοποθετηθούν κεντρικά στο συλλέκτη της ιδιοκτησίας ή και σε κάθε θερμαντικό σώμα χωριστά – κυρίως σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις όπου η δυνατότητα επεμβάσεων στις κεντρικές σωληνώσεις είναι περιορισμένη.
 4. Το δεύτερο τμήμα του ποσοστού δαπανών λειτουργίας είναι το μεταβλητό κόστος, ποσοστό ανάλογο της χρήσης του συστήματος θέρμανσης (των θερμίδων ή των ωρών κατανάλωσης), λαμβάνοντας υπόψη και τις ολικές θερμικές απώλειες κάθε ιδιοκτησίας, το μέγεθος των ανοιγμάτων προς των εξωτερικό χώρο και τον όγκο κάθε ιδιοκτησίας.
 5. Το ποσοστό που αντιστοιχεί σε κάθε ιδιοκτησία για τις δαπάνες λειτουργίας αποτελείται ουσιαστικά από δύο μέρη: ένα ποσοστό το οποίο θεωρείται σταθερό («πάγιο»), είναι ανεξάρτητο των ωρών χρήσης της εγκατάστασης, υπολογίζεται με βάση τα θερμικά χαρακτηριστικά και το εμβαδό της κάθε ιδιοκτησίας και πρέπει να καταβληθεί ακόμη και στην περίπτωση που η ιδιοκτησία δεν έχει χρησιμοποιήσει καθόλου το σύστημα θέρμανσης.
  Με τον τρόπο αυτό ποσοτικοποιείται το «θερμικό κέρδος» της κάθε ιδιοκτησίας από τα θερμαινόμενα γειτονικά του και τη διέλευση κεντρικού δικτύου σωληνώσεων από αυτή.
  Πιο συγκεκριμένα, διαμερίσματα ακραίων ορόφων, τα μικρά διαμερίσματα, διαμερίσματα με μεγάλο λόγο εξωτερικής προς συνολική παράπλευρη επιφάνεια και διαμερίσματα από τα οποία δεν διέρχονται σωληνώσεις κεντρικής θέρμανσης επωφελούνται λιγότερο από τα γειτονικά κατά τα διαστήματα που δεν χρησιμοποιούν την κεντρική θέρμανση, σε σχέση με ένα διαμέρισμα ενδιάμεσου ορόφου, με μικρή παράπλευρη επιφάνεια και μεγαλυτέρου εμβαδού.                                                                                                                           κεφαλή θεμαντικού σώματος
 6. Αναφορικά με τις έκτακτες δαπάνες το ποσοστό κάθε ιδιοκτησίας είναι σταθερό, ανεξάρτητο από το μέγεθος της συνολικής δαπάνης, και υπολογίζεται με βάση τις θερμικές απώλειες, τον όγκο και το μέγεθος των εξωτερικών ανοιγμάτων κάθε ιδιοκτησίας.
  Για τις δαπάνες λειτουργίας, οι υπολογισμοί διαφοροποιούνται ανάλογα με την ύπαρξη ή όχι αυτονομίας και ανάλογα με το είδος των μετρητών κατανάλωσης στις ιδιοκτησίες (συνηθέστερα θερμιδομετρητές ή ωρομετρητές).
 7. Υπόχρεοι των δαπανών είναι οι ένοικοι της ιδιοκτησίας για τις δαπάνες λειτουργίας και ο ιδιοκτήτης για τις έκτακτες δαπάνες. Ο καταμερισμός των δαπανών βασίζεται στα υπολογιζόμενα από τη μελέτη αντίστοιχα ποσοστά κάθε ιδιοκτησίας – πεδiο x έκτακτη δαπάνη x λειτουργική δαπάνη για την εκάστοτε ιδιοκτησία i.
 8. Στα κτίρια με οικοδομική άδεια μετά το 1985, η μελέτη αυτή υποχρεωτικά συνυποβάλλεται στην αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία για την έκδοση της άδειας, επομένως αποτελεί και αναπόσπαστο μέρος αυτής και θα πρέπει να είναι διαθέσιμη, οποτεδήποτε κάποιος από τους ενοίκους ή ιδιοκτήτες τη ζητήσει.
  Η μελέτη κατανομής δαπανών βασίζεται στην αντίστοιχη τεχνική οδηγία του ΤΕΕ (7/11/85 Π.Δ. – ΦΕΚ 63/ Τεύχος Δ’) και προβλέπει δύο ειδών δαπάνες: δαπάνες λειτουργίας (καύσιμο και προληπτική συντήρηση της εγκατάστασης) και έκτακτες δαπάνες (αντικαταστάσεις θερμαντικών σωμάτων, άλλες αντικαταστάσεις, βελτιώσεις, εκσυγχρονισμός και αποκατάσταση ζημιών κ.ά.).
 9. Σε όλες τις περιπτώσεις κτιρίων με περισσότερες από μια ιδιοκτησίες, που μοιράζονται την ίδια πηγή θέρμανσης χώρων, πρέπει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία να εκπονείται από μηχανολόγο μηχανικό η μελέτη κατανομής δαπανών κεντρικής θέρμανσης.
 10. Εγκαταστάσεις όπου από το Σύστημα Θέρμανσης τροφοδοτούνται και Θερμαντήρες Ζεστού Νερού Χρήσης (Βοilers). Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει με τον κατάλληλο εξοπλισμό μέτρησης στις κατάλληλες θέσεις να υπολογίζεται η δαπάνη για την παρασκευή του ζεστού νερού χρήσης και να διαχωρίζεται από τη δαπάνη θέρμανσης χώρων, η οποία στη συνέχεια θα επιμερίζεται όπως στις συνήθεις εγκαταστάσεις. Το κόστος παρασκευής του ζεστού νερού χρήσης θα πρέπει να βαρύνει κάθε χρήστη αναλογικά με τη θερμότητα που κατανάλωσε για αυτό, χωρίς όμως να υπάρχει «πάγιο» κόστος όπως για τη δαπάνη θέρμανσης χώρων.
 11. Αυθαίρετη επαύξηση της θερμαντικής επιφάνειας των Θερμαντικών Σωμάτων. Στην περίπτωση που σε μια ιδιοκτησία έχουν εγκατασταθεί θερμαντικά σώματα μεγαλύτερα από αυτά που υποδεικνύει η αντίστοιχη μελέτη θέρμανσης, η νομοθεσία προβλέπει ιδιαίτερο υπολογισμό στην περίπτωση ύπαρξης ωρομετρητών, μέχρι ο υπεύθυνος ιδιοκτήτης να επαναφέρει τα σώματα της εγκατάστασής του στα αρχικά μεγέθη. Στην περίπτωση ύπαρξης θερμιδομετρητών δεν γίνονται αλλαγές στον υπολογισμό καθώς η αυξημένη θερμική κατανάλωση των προσαυξημένων θερμαντικών σωμάτων μετράται ήδη από τους θερμιδομετρητές.
 12. Αρχιτεκτονικές Αλλαγές. Στην περίπτωση αρχιτεκτονικής αλλαγής στο κέλυφος μιας ιδιοκτησίας ή σε μεταβολή του μεγέθους της οι διάφοροι συντελεστές υπολογισμού της κατανομής αλλάζουν και ο ιδιοκτήτης που προέβη στις αλλαγές πρέπει να προχωρήσει με δικά του έξοδα στην επανασύνταξη της μελέτης Κατανομής Δαπανών Κεντρικής Θέρμανσης.
 13. Υπάρχει η δυνατότητα μόνιμης αποσύνδεσης από το δίκτυο της κεντρικής θέρμανσης του κτιρίου μιας ιδιοκτησίας μόνο εφόσον προβλέπεται από τον κανονισμό του κτιρίου ή αν πρόκειται να θερμανθεί με φυσικό αέριο, το οποίο όμως το επιτρέπει η απόλυτη πλειοψηφία (501 χιλιοστά) της πολυκατοικίας. Στην περίπτωση αυτή η ιδιοκτησία αυτή απαλλάσσεται τόσο από τις δαπάνες λειτουργίας όσο και από τις έκτακτες δαπάνες θέρμανσης αλλά τα ποσοστά των υπολοίπων ιδιοκτησιών πρέπει να αναμορφωθούν με βάση συγκεκριμένο τύπο που προβλέπεται από τον κανονισμό.Στην περίπτωση αυτή οι ιδιοκτήτες που αποσυνδέονται είναι υποχρεωμένοι με δικά τους έξοδα να μονώσουν τους σωλήνες της κεντρικής θέρμανσης που διέρχονται από την ιδιοκτησία τους, ενώ οι τυχόν έκτακτες δαπάνες που προκύπτουν από την αποσύνδεση κατανέμονται σε όλες τις ιδιοκτησίες ανάλογα με τα ποσοστά που ίσχυαν πριν από την αποσύνδεση.
 14. Τέλος, οποιαδήποτε απόφαση για τροποποίηση ή αντικατάσταση των υφισταμένων εγκαταστάσεων θέρμανσης και του εξοπλισμού της, πρέπει να επιτραπεί από την απόλυτη πλειοψηφία (501 χιλιοστά) της πολυκατοικίας.

12+1 προτάσεις για εναλλακτική θέρμανση

By Ειδήσεις

1. Ενεργειακά τζάκια. Ο αέρας που περνά περιμετρικά από την εστία τους διοχετεύεται για τη θέρμανση των εσωτερικών χώρων. Η απόδοσή τους είναι υψηλότερη έως 80% συγκριτικά με τα συμβατικά τζάκια, με μικρότερη κατανάλωση ξύλου. Τα ενεργειακά τζάκια καλοριφέρ λειτουργούν σαν καυστήρες και ζεσταίνουν το νερό για τα σώματα. Η τιμή αγοράς τους ξεκινάει από τα 1.500 ευρώ. Για τη μετατροπή ενός παραδοσιακού τζακιού σε ενεργειακό το κόστος ξεκινάει από τα 1.200 ευρώ.
2. Πάνελ υπέρυθρης θέρμανσης. Η υπέρυθρη θέρμανση θεωρείται οικονομικότερη από τα κλιματιστικά ή τα αερόθερμα, το πετρέλαιο και το αέριο. Τα πάνελ τοποθετούνται στον τοίχο ή το ταβάνι και μπορούν να χρησιμεύσουν και σαν διακοσμητικά. Η τιμή τους ξεκινάει από τα 85 ευρώ.
3. Ηλεκτρικά καλοριφέρ και σόμπες χαλαζία. Τα ηλεκτρικά καλοριφέρ λαδιού μπορούν να ζεστάνουν ένα χώρο μέχρι και 30 τ.μ. με κατανάλωση ρεύματος από 800 ώς 2.500w. Οι τιμές τους κυμαίνονται από 50 έως 100 ευρώ. Οι ηλεκτρικές σόμπες χαλαζία θερμαίνουν χώρους 25-51 τ.μ. με κατανάλωση 400-2.800w. Οι τιμές τους κυμαίνονται από 10 έως 170 ευρώ.
4. Φυσικό αέριο. Από τις πιο καθαρές και φιλικές στο περιβάλλον πηγές ενέργειας. Η σημερινή τιμή του φυσικού αερίου είναι 0,06925 €/kwh, ενώ το κόστος εγκατάστασης μαζί με τον εξοπλισμό κυμαίνεται από 1.450 ευρώ έως 4.900 ευρώ, ανάλογα με το λέβητα που θα χρησιμοποιηθεί, εφ’ όσον υπάρχει δίκτυο θέρμανσης.
50% λιγότερη ενέργεια
5. Κλιματισμός. Τα κλιματιστικά τεχνολογίας inverter καταναλώνουν 50% λιγότερη ενέργεια από ένα απλό κλιματιστικό. Εχουν λειτουργικό όριο σε συνθήκες εξωτερικού περιβάλλοντος, το οποίο κυμαίνεται από -5 έως +5 βαθμούς Κελσίου. Δεν ενδείκνυται για περιοχές που σημειώνονται πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Η τιμή αγοράς για ένα κλιματιστικό 9.000 btu ξεκινάει από 350 ευρώ, με κατανάλωση 0,65-0,85 €/kwh.
6. Σόμπες και τζάκια pellet. Η θερμαντική τους ικανότητα είναι παρόμοια του πετρελαίου. Η τιμή μιας σόμπας pellet ξεκινάει από τα 850 ευρώ. Η τιμή για ένα τζάκι pellet ξεκινάει από 2.570 ευρώ και μπορεί να τοποθετηθεί και στο ήδη υπάρχον τζάκι. Η μέση κατανάλωση μιας σόμπας είναι 1,5kg/h και αυτό μεταφράζεται σε 0,35 €/h, με κόστος αγοράς ενός τόνου pellet περί τα 230 ευρώ.
7. Τζάκια βιοαιθανόλης. Η βιοαιθανόλη παράγεται με τη ζύμωση των συστατικών της ζάχαρης και του αμύλου και άλλων φυτικών προϊόντων και χρησιμοποιείται ως καύσιμο υλικό σε τζάκια που δεν χρειάζονται καμινάδα. Μπορεί να μετατραπεί και ένα παραδοσιακό τζάκι σε βιοαιθανόλης με την τοποθέτηση ενός καυστήρα, που το κόστος του ξεκινάει από 50 ευρώ. Τα επιτοίχια τζάκια ξεκινούν από τα 140 ευρώ και τα επιδαπέδια-επιτραπέζια από 25 ευρώ. Ενώ η τιμή για ένα κανονικό τζάκι βιοαιθανόλης ξεκινάει από τα 780 ευρώ. Η κατανάλωσή τους είναι 1lt σε 6-8 ώρες και η τιμή λίτρου περίπου 1,90 ευρώ.
8. Σόμπες ξύλου ή pellet καλοριφέρ. Οι σόμπες καλοριφέρ λειτουργούν με καύση ξύλου ή βιοκαυσίμου pellet. Η ενέργεια που παράγεται διοχετεύεται στο νερό, μέσω ενός κυκλοφορητή που λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα και μεταφέρεται στα σώματα του καλοριφέρ, παρέχοντας ομοιόμορφη διανομή θέρμανσης. Παράλληλα προσφέρεται για οικιακές χρήσεις, όπως θερμοσίφωνας, μαγείρεμα κ.ά.
9. Σόμπες ξύλου ενεργειακές. Εχουν μικρή κατανάλωση σε καύσιμη ύλη και μεγάλη θερμαντική απόδοση και μπορούν με ειδικό μηχανισμό να μετατραπούν σε αερόθερμα. Η απόδοσή τους είναι αυξημένη από 65% ώς 85% συγκριτικά με κοινή σόμπα, με μικρότερη κατανάλωση.
10. Αερόθερμο τζακιού. Είναι μια συσκευή που εγκαθίσταται στην εστία του κλασικού τζακιού. Επιστρέφει στο χώρο ζεστό αέρα, αυξάνοντας έτσι τη θερμοκρασία. Η τιμή τους ξεκινάει από τα 190 ευρώ.Επιτοίχιο από 126 ευρώ
11. Ηλεκτρικοί θερμοπομποί. Οι ηλεκτρικοί θερμοπομποί λειτουργούν κατά 80% διά της φυσικής ροής και 20% διά της ακτινοβολίας (εκπομπή θερμότητας). Ενα υπνοδωμάτιο 12 τ.μ. απαιτεί ένα θερμοπομπό 1500W. Αυτός θα καταναλώσει ωριαία 0,10 ευρώ. Τιμή αγοράς για επιτοίχιο θερμοπομό από 126 ευρώ, ενώ ένας επιδαπέδιος ξεκινάει από τα 35 ευρώ.
12. Ηλεκτρικός λέβητας, ο οποίος μπορεί να αντικαταστήσει τον ήδη υπάρχοντα λέβητα. Δεν χρειάζεται δεξαμενή καυσίμων. Η εγκατάσταση γίνεται μέσα σε λίγες ώρες. Για ένα διαμέρισμα 90 τ.μ. η ημερήσια δαπάνη είναι περίπου 4 ευρώ επί 24ωρης λειτουργίας και το κόστος του λέβητα ανάλογα με τα τ.μ. από 2.070 ευρώ.
13. Αερόθερμα μπάνιου-δωματίου. Δεν χρειάζονται εγκατάσταση, ενώ ανεβάζουν τη θερμοκρασία του χώρου πολύ γρήγορα. Ξηραίνουν την ατμόσφαιρα, όταν χρησιμοποιούνται σε δωμάτια. Η τιμή τους ξεκινάει από 16 ευρώ.

Με βάση την εμπειρία μας το φυσικό αέριο, όπου υπάρχει πρόσβαση σε αυτό, καθώς και ο κλιματισμός, αποτελούν τις πιο καλές και πιο οικονομικές προτάσεις θέρμανσης με βάση την ετήσια απόδοση τους.

Τι είναι το Αυτόνομο Συστήμα;

By Άρθρα

Το αυτόνομο σύστημα παρέχει ρεύμα σε μια οικία ή σε οποιονδήποτε άλλο χώρο (π.χ. το εξοχικό, το σκάφος κ.α.) χρησιμοποιώντας ενέργεια από τον ήλιο, ή αιολική, χωρίς εξάρτηση από το δίκτυο της ΔΕΗ.  Άρα δεν υπάρχουν λογαριασμοί, πάγια, κόστος μεταφοράς γραμμής (“ρολόι”) κ.λ.π., μόνο “δωρεάν” ενέργεια από τον ήλιο και τον αέρα.

Το αυτόνομο σύστημα μοιάζει στη βασική δομή του με το εφεδρικό σύστημα back up απλά είναι εγκατεστημένο σε μόνιμες βάσεις και είναι φυσικά μεγαλύτερου μεγέθους. Με το αυτόνομο σύστημα μπορούμε να καλύψουμε τις απόλυτα απαραίτητες ανάγκες της ηλεκτρικής ενέργειας του χώρου που το τοποθετούμε και δεν μπορούν να καλυφτούν από άλλη μορφή ενέργειας. Η συντήρηση που απαιτεί ένα αυτόνομο σύστημα είναι μηδαμινή και αφορά κυρίως έναν περιοδικό (λίγες φορές τον χρόνο) καθαρισμό (ξεσκόνισμα) των επιφανειών των ηλιακών συλλεκτών και τον έλεγχο των συσσωρευτών (μπαταρίες).
Ρωτήστε μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αυτόνομα συστήματα και τι ταιριάζει στην δική σας περίπτωση και με την βοήθεια της Aέναος Ενεργειακά Συστήματα θα καλύψουμε τις ανάγκες σας.

2

7 Βήματα για ένα πιο υγιές σπίτι

By Άρθρα
 1. Για την αποφυγή της μούχλας και των μυκήτων στους τοίχους, ο αερισμός του χώρου σε συνδυασμό με την θέρμανση θα αποτρέψουν την εσωτερική συμπύκνωση των υδρατμών η οποία είναι υπεύθυνη συνήθως γι αυτό το φαινόμενο.
 2. Η θερμομόνωση έχει μικρό κατασκευαστικό κόστος, σε σχέση με την εξοικονόμηση ενέργειας που προκύπτει(η απόσβεση της επένδυσης με τις συνεχείς αυξήσεις των τιμών του ρεύματος και του πετρελαίου έχει μειωθεί δραματικά) και βοηθάει στην δημιουργία καλύτερου εσωτερικού περιβάλλοντος για τους κατοίκους του σπιτιού.
 3. Τα διπλά τζάμια με ενδιάμεσο στρώμα αέρα στα παράθυρα, έχουν θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες.
 4. Ο αερισμός είναι απαραίτητος γιατί βοηθάει και στην υγεία των ανθρώπων που βρίσκονται μέσα στον χώρο (αποφυγή πονοκεφάλων, αισθήματος ναυτίας, αλλεργικών προβλημάτων).
 5. Όταν έχουμε πλαίσια αλουμινίου θα πρέπει να φροντίζουμε εμείς για τον αερισμό των χώρων, με ορθάνοιχτα παράθυρα τα οποία βρίσκονται σε απέναντι πλευρές του σπιτιού, για 15 λεπτά και όχι μισάνοιχτα για ώρες.
 6. Υπάρχουν φυτά εσωτερικών χώρων τα οποία μειώνουν τις συγκεντρώσεις καρκινογόνων ρύπων. Ψάξτε το!
 7. Τα δέντρα επιτυγχάνουν εξαιρετικό φυσικό δροσισμό το καλοκαίρι. Καλό είναι να φυτέψετε φυλλοβόλα δέντρα σε μικρή απόσταση από το κτίριο στη νότια και στην ανατολική πλευρά για ηλιοπροστασία και αειθαλή και κωνοφόρα στην βόρεια για ανεμοπροστασία.

5 Γρήγοροι τρόποι για μείωση των δαπανών θέρμανσης

By Άρθρα

Τώρα που ακρίβυνε το πετρέλαιο, παρατηρείται έντονα το φαινόμενο δημιουργίας διενέξεων στις πολυκατοικίες και πολλοί στρέφονται σε νέους τρόπους θέρμανσης, ενώ μπορεί να λυθεί το πρόβλημα πιο εύκολα και οικονομικά.
Υπάρχουν διάφορες λύσεις στις οποίες μπορεί να προβεί κάποιος πριν αλλάξει σύστημα θέρμανσης.

 1. Καταρχήν, πρέπει να γίνει μία νέα μελέτη κατανομής δαπανών θέρμανσης μιας και στις περισσότερες περιπτώσεις οι μελέτες είναι απαρχαιωμένες και όχι ακριβείς και κάποια διαμερίσματα αδικούνται. Η ωρομέτρηση σαν μέθοδος έχει εγκαταλειφθεί ως άδικη και έχει αντικατασταθεί από την θερμιδομέτρηση. Ζητήστε την συμβουλή ενός μηχανολόγου για να σας κατατοπίσει αξιόπιστα.
 2. Έπειτα, επειδή πλέον πολλά διαμερίσματα δεν χρησιμοποιούν το πετρέλαιο για θέρμανση και το να ανάβει ένας μεγάλος λέβητας για να θερμάνει ένα διαμέρισμα για παράδειγμα, είναι εντελώς αντι-οικονομικό, θα μπορούσε να γίνει μία νέα μελέτη θέρμανσης από μηχανολόγο και να τοποθετηθεί ένας νέος μικρότερος λέβητας συμπύκνωσης με βάση τις αποδόσεις των σωμάτων καλοριφέρ, ο οποίος θα εξοικονομεί μεγάλη ποσότητα ενέργειας-χρημάτων.
 3. Στην περίπτωση που συνεχίζουν να θέλουν όλοι τα καλοριφέρ, αλλά δεν υπάρχει σταθερή λειτουργία του συστήματος, μπορούν να τοποθετηθούν 2 νέοι μικρότεροι λέβητες και να λειτουργεί είτε ο ένας, είτε και οι 2 ταυτόχρονα, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες λειτουργίας.
 4. Επίσης η αντικατάσταση του κυκλοφορητή με έναν νέο, inverter, θα συμβάλει πολύ στην μεγιστοποίηση της απόδοσης του νέου συστήματος.
 5. Άλλες λύσεις όπως η τοποθέτηση μικρότερων μπεκ και η διαφορετική ρύθμιση της θερμοκρασίας προσαγωγής του νερού από τον λέβητα προς τα θερμαντικά σώματα, μπορεί να εξοικονομήσουν αρκετά χρήματα.

Υπεύθυνος για αυτές θα είναι ο μηχανολόγος που θα αναλάβει την μελέτη.

Το κόστος αλλαγής θα επιμεριστεί στα διαμερίσματα και μπορεί να γίνει πολύ γρήγορα η απόσβεση του.
Φυσικά ανάλογες αλλαγές μπορούν να γίνουν και σε μονοκατοικίες με στόχο την πιο αποδοτική λειτουργία του συστήματος και την μείωση των δαπανών για την θέρμανση.

8 Τρόποι βελτίωσης της ποιότητας αέρα εσωτερικών χώρων

By Άρθρα

Οι περισσότεροι από εμάς περνάμε το μισό ή σχεδόν ολόκληρο από τον καθημερινό μας χρόνο σε κλειστούς χώρους. Η ποιότητα του εσωτερικού περιβάλλοντος, επηρεάζεται από 3 παράγοντες:

 • Την ποιότητα του εξωτερικού αέρα.
 • Τις ανθρώπινες δραστηριότητες.
 • Τα υλικά δόμησης και ο εξοπλισμός του κτιρίου.

Μέσα στους κλειστούς χώρους όμως υπάρχουν ρύποι που προκαλούν πονοκεφάλους, σοβαρές αλλεργίες και άλλες ασθένειες και υποβαθμίζουν την ποιότητα της ζωής μας. Από τα πλέον γνωστά φαινόμενα αρνητικής επίδρασης στην ανθρώπινη υγεία που οφείλονται γενικά σε διάφορους παράγοντες των εσωτερικών χώρων αποτελεί το Σύνδρομο του Αρρώστου Κτιρίου. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, το σύνδρομο αυτό συνίσταται στην εμφάνιση ορισμένων συμπτωμάτων, εμφανίζεται δε κατά την παραμονή ατόμων σε κάποιο συγκεκριμένο κτίριο ή τμήμα αυτού. Τα κύρια συμπτώματα περιλαμβάνουν καταρροή, ερεθισμό του δέρματος και των ματιών, κόπωση, πονοκεφάλους, αίσθηση βάρους στο στήθος, έλλειψη δυνατότητας για συγκέντρωση, ενόχληση από οσμές, συμπτώματα ανάλογα με της γρίπης. Άλλες ασθένειες που μπορεί να προκληθούν είναι η λεγιονέλωση, η ιστοπλάσμωση και άλλες αλλεργικές ασθένειες του αναπνευστικού συστήματος (άσθμα κτλ).

 • Στα σημερινά κτίρια ο αερισμός είναι ανεπαρκής.
 • Αμίαντος, ραδόνιο, μονοξείδιο και διοξείδιο του άνθρακα, φορμαλδεΰδη, μόλυβδος, bioaerosols, πτητικές οργανικές ενώσεις και ρύποι καύσεων και τσιγάρου υπάρχουν σε μεγάλες συγκεντρώσεις.
 • Ο αμίαντος βρίσκεται σε μορφή ινών αιωρούμενος στον αέρα και όταν εισπνέεται κατακάθεται στις κυψελίδες των πνευμόνων προκαλώντας καρκίνο και αμιάντωση μετά από χρόνια έκθεση.

Μέτρα για καταπολέμηση των φαινομένων:

 1. Πολύ καλός αερισμός των χώρων.
 2. Έλεγχος της υγρασίας.
 3. Καλό καθάρισμα της οικίας.
 4. Σωστή συντήρηση κλιματιστικών (πολύ καλός καθαρισμός λεκάνης συγκέντρωσης συμπυκνωμάτων, η οποία βρίσκεται στο κάτω μέρος του μηχανήματος, όχι όμως με χημικά μέσα).
 5. Η αποφυγή χρήσης αεροζόλ, σπρέι και αποσμητικών χώρου.
 6. Η τοποθέτηση ορισμένω ν φυτών εσωτερικού χώρου, όπως ο κισσός ,η αράχνη, η αλόη, τα οποία έχουν την ιδιότητα να συγκρατούν τη φορμαλδεΰδη, το μονοξείδιο του άνθρακα,το βενζόλιο και άλλα τοξικά αέρια.
 7. Χρήση φωτοκαταλυτικών υλικών, τα οποία οξειδώνουν και αποσυνθέτουν τους διάφορους ρύπους.
 8. Απομάκρυνση του αμιάντου όπου αυτός έχει χρησιμοποιηθεί ή έστω απομόνωση του με κατάλληλες μονωτικές βαφές.

Ραδόνιο: μία απειλή μέσα στα σπίτια μας

By Άρθρα

Το ραδόνιο αποτελεί φυσική πηγή ακτινοβολίας, το οποίο προέρχεται από τη φυσική διάσπαση του ραδίου που υπάρχει στο έδαφος, στα πετρώματα της γης και στα οικοδομικά υλικά προερχόμενα από αυτά. Το ραδόνιο ως αδρανές αέριο εισέρχεται στον ατμοσφαιρικό αέρα όταν αυτό διαφύγει από το έδαφος και τα οικοδομικά υλικά. Το ραδόνιο που εκλύεται από το έδαφος και τα οικοδομικά υλικά εισέρχεται στο εσωτερικό των κτιρίων μέσω:

 • Μικρορωγμών στα τσιμεντένια δάπεδα.
 • Κενών ή ρωγμών στους τοίχους.
 • Κενών στα σημεία ένωσης του τοίχου και με το δάπεδο.
 • Διακένων στα ξύλινα πατώματα.
 • Κενών στα σημεία εισόδου σωλήνων ύδρευσης και αποχέτευσης.
 • Διακένων στις πόρτες και τα παράθυρα.

Η συγκέντρωση του ραδονίου εντός των κτιρίων επηρεάζεται από πληθώρα παραγόντων οι κυριότεροι εκ των οποίων είναι:

 • Ο ρυθμός εκροής ραδονίου από το έδαφος.
 • Το είδος θεμελίωσης της οικοδομής.
 • Το ύψος της κατοικίας.
 • Η εκροή ραδονίου από τα οικοδομικά υλικά.
 • Ο εξαερισμός του σπιτιού.
 • Η διαφορά πίεσης στο εσωτερικό του κτιρίου και στο εξωτερικό περιβάλλον.

Το ραδόνιο εισέρχεται μέσω της αναπνευστικής οδού στον οργανισμό και προκαλεί είτε αυτό, είτε τα παράγωγά του, σοβαρά προβλήματα υγείας όπως καρκίνο και λευχαιμία. Ο κίνδυνος συσχετίζεται με την χρονική διάρκεια της έκθεσης και με το επίπεδο συγκέντρωσης του ραδονίου στο οποίο εκτίθενται τα άτομα. Επειδή το ραδόνιο είναι πολύ βαρύ (είναι το πιο πυκνό γνωστό αέριο) τείνει να συγκεντρώνεται στις βάσεις των κτηρίων. Από τη στιγμή της εισόδου του στο κτήριο το ραδόνιο διασπάται ραδιενεργώς. Μερικά από τα θυγατρικά του προϊόντα είναι επίσης ραδιενεργά και εκλύουν ακτινοβολία καθώς αυτά διασπώνται. Μερικά από αυτά προσκολλώνται επίσης σε σωματίδια σκόνης και έτσι συγκεντρώνονται στα χαμηλότερα επίπεδα των κτηρίων.

Μέθοδοι για την μείωση του ραδονίου στα σπίτια.

 1. Τα σημεία εισόδου του ραδονίου στα σπίτια πρέπει να εντοπιστούν και να σφραγιστούν.
 2. Κατασκευαστικές μέθοδοι που επιτρέπουν την εγκατάσταση συστήματος αερισμού. Η πιο απλή μέθοδος μείωσης του ραδονίου είναι η αύξηση του αερισμού του σπιτιού.
 3. Ο αερισμός του σπιτιού μπορεί να αυξηθεί με τη διατήρηση περισσότερων ανοιχτών παραθύρων ή τη λειτουργία ανεμιστήρων.
 4. Επιλογή μη ραδιενεργών κατασκευαστικών υλικών.
 5. Η μόνωση των ρωγμών στα κτήρια μπορεί επίσης να μειώσει την είσοδο ραδονίου ιδιαίτερα όταν γίνει σε ειδικά σημεία όπου το ραδόνιο εισέρχεται στο σπίτι.

Υπάρχουν βέβαια και άλλες μέθοδοι για να μειωθεί το ραδόνιο, όπως η αεριζόμενη θεμελίωση, η οποία συνίσταται στη δημιουργία ενός δεύτερου δαπέδου πάνω από το δάπεδο του υπογείου με ενδιάμεσο κενό ή στην τοποθέτηση ειδικών πλαστικών τεμαχίων, που βοηθούν στην συγκέντρωση των ρύπων και την απομάκρυνσή τους εκτός οικοδομής (αεριζόμενα δάπεδα).
Μία άλλη λύση είναι και η δημιουργία ενός δικτύου φρεατίων που συνδέονται μεταξύ τους με πλαστικούς σωλήνες και οδηγούν το ραδόνιο εκτός οικοδομής.
Αυτές οι μέθοδοι εμφανίζονται στα νέα κτίρια.

Πηγές:
Διεθνής Επιτροπή Ακτινοπροστασίας (ICRP)
Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ)

Σωστή ενημέρωση

By Άρθρα

Το σημερινό άρθρο δεν έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα αλλά καθαρά ενημερωτικό. Εδώ και λίγους μήνες μία από τις σταθερές ειδήσεις που κυκλοφορούσαν στα ΜΜΕ ήταν η αύξηση της τιμής του πετρελαίου. Εμφανίστηκαν ξαφνικά “νέες τεχνολογίες” που υπόσχονταν πιο οικονομική θέρμανση, όπως οι λέβητες ιόντων, οι θερμοπομποί, τα πάνελ κ.ο.κ. Τώρα με την σχεδιαζόμενη αύξηση του ρεύματος θα εμφανιστούν άλλες “νέες τεχνολογίες” που ακόμα δεν τις γνωρίζουμε φυσικά και θα υπόσχονται θαύματα! Από την άλλη πλευρά η τιμή του ξύλου και του πέλλετ αυξήθηκε κατακόρυφα γιατί αυξήθηκε κατακόρυφα και η ζήτηση τους. Χώρια ότι έχουν συλληφθεί πολλοί για παράνομη υλοτομία.
Ο κοινός παρονομαστής σε όλα αυτά είναι ότι δυστυχώς δεν υπάρχει πολιτικό σχέδιο, γιατί είναι ανεπίτρεπτο να δίνεις κίνητρο στους καταναλωτές να χρησιμοποιούν ηλεκτρική ενέργεια για την θέρμανση τους κάτι που έγινε εμμέσως μέσω της αύξησης του φόρου στο πετρέλαιο θέρμανσης. Από την άλλη πλευρά, ο κόσμος πρέπει να ενημερωθεί. Όποιος προμηθεύτηκε ξύλα και πέλλετ το καλοκαίρι τα πήρε 30% φθηνότερα. Αυτοί που πωλούσαν πέρισυ φωτοβολταϊκά, φέτος πουλάνε πάνελ υπερύθρων και πέλλετ. Αυτό δεν είναι κακό, αλλά πριν αγοράσετε κάτι ενημερωθείτε, ρωτήστε την γνώμη κάποιου ειδικού. Ζητήστε από έναν ενεργειακό μηχανικό να σας κάνει μία εκτίμηση. Σίγουρα θα βγείτε κερδισμένοι και δεν θα σπαταλήσετε χρήματα άσκοπα για να αγοράσετε θερμοπομπό για παράδειγμα, όταν υπάρχει ήδη στο σπίτι ένα καλοριφέρ λαδιού το οποίο κάνει ακριβώς την ίδια δουλειά. Ο μηχανικός μπορεί να σας προτείνει τρόπους να μειώσετε τις ενεργειακές σας ανάγκες που είναι ο πιο σωστός τρόπος εξοικονόμησης χρημάτων.

Οι βεβιασμένες κινήσεις της τελευταίας στιγμής κοστίζουν ακριβά.

Ζεστό Νερό: Πετρέλαιο ή ηλεκτρικό ρεύμα;

By Άρθρα

Η παραγωγή και κατανάλωση ζεστού νερού χρήσης είναι ένα σημαντικό θερμικό φορτίο και επιβαρύνει ενεργειακά τα κτίρια από 10 εώς 25%. Θα γίνει μία προσπάθεια σύγκρισης των 2 μεθόδων και θα αναφερθούμε στα πλεονεκτήματα και στα μειονεκτήματα της κάθε μίας.

Έστω ότι έχουμε να ζεστάνουμε 200 λίτρα νερό. Η θερμοκρασία του θερμοσίφωνα είναι ρυθμισμένη στους 55 βαθμούς και η ενέργεια που θα χρειαστούμε αντιστοιχεί σε 9.3 KWh.
Με την χρήση ηλεκτρικού ρεύματος κανονικού τιμολογίου αυτό κοστίζει περίπου 1 ευρώ και με την χρήση νυχτερινού τιμολογίου κοστίζει 0,5 ευρώ, (για τα νέα τιμολόγια της ΔΕΗ, προσθέστε 25% περίπου). Αν δεν μπορούμε να το ανάβουμε εμείς τις ώρες του μειωμένου τιμολογίου, αυτό γίνεται πολύ απλά με την προσθήκη ενός χρονοδιακόπτη στον ηλεκτρικό πίνακα.
Με την χρήση πετρελαίου και συνυπολογίζοντας τις απώλειες του boiler σε περίπτωση που δεν έχει κάποιον αυτοματισμό και με έναν βαθμό απόδοσης ενός καλού συστήματος της τάξης του 80%, αυτό μας κοστίζει στην καλύτερη περίπτωση 1,6 ευρώ, με τιμή του πετρελαίου στα 1,3 ευρώ το λίτρο. Αυτό το κόστος προκύπτει στην περίπτωση που λειτουργεί ήδη ο λέβητας.

 • Όπως παρατηρούμε, η χρήση του ηλεκτρικού ρεύματος συμφέρει και με το παραπάνω. Περιβαλλοντικά βέβαια δεν είναι καλή λύση μιας και ο βαθμός απόδοσης της παραγωγής ρεύματος από λιγνίτη για παράδειγμα, είναι πολύ χαμηλός, περίπου 35% και οι εκλυόμενοι ρύποι 0,989 kgCO2/KWh. Η παραγωγή πετρελαίου έχει βαθμό απόδοσης περίπου 91% και οι εκλυόμενοι ρύποι είναι 0,264 kgCO2/KWh. Γίνεται εύκολα κατανοητό ότι η υπάρχουσα πολιτική σε σχέση με την χρήση ενέργειας, μόνο φιλική προς το περιβάλλον δεν μπορεί να θεωρηθεί.
 • Η χρήση ταχυθερμαντήρα βοηθάει στην αποφυγή θερμικών απωλειών αναμονής μιας και θερμαίνει το νερό την στιγμή που καταναλώνεται.
 • Όταν η απόσταση μεταξύ παραγωγής/αποθήκευσης και λήψης του ζεστού νερού είναι μεγάλη, πρέπει να προσεχθούν ιδιαίτερα οι μονώσεις του δικτύου διανομής του νερού.
 • Για να μπορέσουμε να μειώσουμε το κόστος με την χρήση του πετρελαίου, πρέπει να εφαρμόσουμε τις παρεμβάσεις που έχουν αναφερθεί στα προηγούμενα άρθρα για να βελτιώσουμε τον βαθμό απόδοσης του συστήματος μας.

Διαβάζοντας τα παραπάνω, καταλαβαίνει κανείς ότι είναι επιτακτική ανάγκη η τοποθέτηση Ηλιακού Θερμοσίφωνα σε κάθε σπίτι. Ο Ηλιακός Θερμοσίφωνας πέρα από το κόστος αγοράς, δεν έχει έξοδα λειτουργίας παρά μόνο ελάχιστα έξοδα συντήρησης και συμβάλλει στη θέρμανση του νερού σχεδόν καθ᾽όλη τη διάρκεια του έτους 60% κατ’ελάχιστο. Η απόκτησή του αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και καλύπτεται απ᾽το πρόγραμμα “Εξοικονομώ Κατ᾽Οίκον”.

7 Συμβουλές για πιο φθηνή θέρμανση

By Άρθρα
 • Τα παράθυρα στον χώρο που βρίσκεται ο θερμοστάτης πρέπει να παραμένουν κλειστά για να μην εργάζεται το σύστημα ενώ οι υπόλοιποι χώροι έχουν θερμανθεί.
 • Αν νιώθετε ζέστη κλείστε κάποιο θερμαντικό σώμα αντί να ανοίξετε τα παράθυρα.
 • Πρέπει να γίνεται καλή θερμομόνωση του λέβητα, του μπόιλερ και των σωληνώσεων, η οποία δεν στοιχίζει πολύ και βοηθάει στην εξοικονόμηση καυσίμου.
 • Να ζητάτε από τον συντηρητή να σας αλλάζει το ακροφύσιο (μπεκ) του καυστήρα το οποίο κοστίζει λίγο και έχει σημαντική συμβολή στην εξοικονόμηση.
 • Κλείνετε το διάφραγμα του τζακιού όταν αυτό δεν χρησιμοποιείται.
 • Όταν χρησιμοποιείτε το τζάκι ταυτόχρονα με άλλο σύστημα θέρμανσης, περιορίστε τις απώλειες κλείνοντας τις πόρτες στον χώρο που βρίσκεται το τζάκι και ανοίξτε το κοντινότερο παράθυρο ελάχιστα. Αν δεν μπορείτε να απομονώσετε τον χώρο, απλά κατεβάστε τον θερμοστάτη κατά 2 βαθμούς.
 • Τελευταίο και πιο απλό, προσαρμόστε τις ενδυματολογικές σας συνήθειες στα νέα δεδομένα και ελαχιστοποιήστε την χρήση συστήματος θέρμανσης.